Jaa artikkeli

Työvoiman saatavuus on entistä haasteellisempaa – resursoidaanko yksiköissäsi aidon tarpeen mukaan?

Sote-alalla päteviä tekijöitä on vähemmän kuin olisi tarve. Tekijäpulassa tärkeää on tehokas resursointi: millaista osaamista työyksiköissä tarvitaan, ja mitä osaamista yksiköistä löytyy?

Tarpeiden ja osaamisten kohtaaminen on usein haastavaa, kun jokaisen työntekijän on taivuttava myös oman osaamis- ja mukavuusalueensa ulkopuolelle. Miten tehokkaalla resursoinnilla voisi parantaa työhyvinvointia ja töiden jakautumista tasapuolisesti?

Keskitetty, toimintalähtöinen, ergonominen ja sähköinen Ulkoistettu työvuorosuunnittelu (UTS) henkilöstöresursoinnin apuvälineenä

Työvuorosuunnittelu on työyhteisössä osa-alue, joka herättää paljon tunteita ja johon liittyy myös epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksia. Työvuorosuunnittelun perimmäinen tarkoitus on, että osaavaa henkilökuntaa on jokaisessa työvuorossa riittävästi. Sarastia Rekryn UTS – ulkoistettu työvuorosuunnittelu -palvelu mahdollistaa henkilöstöresurssien optimaalisen ja kustannustehokkaan hyödyntämisen palveluntaso ja potilasturvallisuus sekä henkilöstön hyvinvointi huomioiden.

Ulkoistettu työvuorosuunnittelu antaa jokaiselle henkilökunnan jäsenelle tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttaa omiin vuoroihinsa yksikössä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.  Siirtämällä työvuorojen suunnittelu työyksikön ulkopuolelle työvuorosuunnittelu tehdään läpinäkyväksi, oikeudenmukaiseksi ja tasa-arvoiseksi koko työyhteisölle.

Miten UTSataan eli miten työvuorosuunnittelun voi ulkoistaa?

Työvuorot suunnitellaan Titania työvuorosuunnittelu järjestelmässä. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu- mallissa yksikön perustiedot kartoitetaan yhdessä esimiehen kanssa (miehitys- ja osaamistarpeet, pätevyydet, osaamiset, työvuorot) ja tallennetaan Titaniaan ennen Sarastia Rekryn työvuorosuunnittelupalvelun aloittamista. Näiden tietojen perusteella Sarastia Rekry suunnittelee työvuorot ja tarkastaa alustavasti toteutuneet työvuorotiedot. Työyksikön tehtävät, henkilöstötarve, osaaminen, yksikön pelisäännöt ja työlainsäädäntö ohjaavat suunnittelua. Yksikön esimies hyväksyy suunnitellut ja toteutuneet työvuorolistat ja palkkaprosessin. Sarastia Rekry toteuttaa ainoastaan työvuorosuunnittelun teknisen osuuden puuttumatta esimiestyöhön.

Titania Sähköinen asiointi-sovellus mahdollistaa työntekijän esittää työvuorotoiveita, tarkastella työvuorojaan, päivittää jakson työvuoromuutokset ja vahvistaa toteutuneet työvuorot sähköisesti.

UTS voidaan toteuttaa henkilöstön työhyvinvointia tukevana ratkaisuna

Sarastia Rekryn työvuorosuunnittelu toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan, mutta on lähtökohtaisesti työvuoroergonomiaan perustavaa. Työterveyslaitoksen työaika- ja vuorotyötutkimuksissa on todettu ergonomisen työvuorosuunnittelun hyödyllisyys vuorotyössä palautumisessa ja työssä jaksamisessa. Myös 1.1.2020 voimaan astuva uusi työaikalaki (872/2019) ohjaa jatkossa entistä ergonomisempaan työvuorosuunnitteluun.

Henkilöstön työssäjaksamista tukee työvuorojen toimintalähtöinen suunnittelu niin, että yksikössä on aina riittävä määrä oikeaa osaamista, eikä työntekijöiden tarvitse venyä oman osaamisalueensa ulkopuolelle.

Myös vaikutusmahdollisuudet työvuoroihin, yhtenäinen TES-tulkinta, tasapuolisuuden toteutuminen ja ei toivotun vallankäytön purkaminen tukevat henkilöstön työhyvinvointia.

Esimiehelle jää aikaa valmentavaan ja työyhteisöä tukevaan esimiestyöhön, osaamisen johtamiseen ja kehittämistyöhön.

 

Voisiko sinunkin työyksikössäsi olla ulkoistettu ja sähköinen työvuorosuunnittelu?

Ota meihin yhteyttä!