Dataskyddsbeskrivning för kunder och intressenter

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (nedan Tempore)
FO-nummer: 2217411–6
Adress: Palokunnankatu 26, vån. 3, 13100 HÄMEENLINNA
E-post: tietosuoja@tempore.fi

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs den dataskyddspraxis som tillämpas på Tempores kunder och intressenter.

2. Person som sköter registerärenden, dataskyddsombud

Namn: Susanna Seppänen
Kontaktuppgifter: tietosuoja@tempore.fi

3. Registrets namn

Tempores personregister för marknadsföring och över kunder och intressenter.

4. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att sköta kundrelationer och hålla kontakten med kontaktpersoner.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse, kundavtal eller personens samtycke. Företagets berättigade intresse är kundkommunikation om tjänsterna som är relaterad till mottagarens ansvarsområde i dennes organisation.

5. Registrets datainnehåll

I registret behandlas bland annat följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgifter som hänför sig till arbetsuppgiften, som yrkesbeteckning och ansvarsområde
  • Uppgifter om arbetsgivarorganisationen

6. Personuppgifternas datakällor

Personuppgifterna lämnas av den registrerade själv och hämtas från offentliga källor, till exempel organisationernas offentliga webbplatser och i samband med evenemang.

7. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper

Personuppgifter lämnas ut till myndigheter i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter och förpliktigar till.

8. Överföring av personuppgifter till tredje land

En del av de tjänster som den personuppgiftsansvariga använder och som rör behandling av personuppgifter kan drivas av aktörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid överföringen av uppgifter tillämpas i så fall kraven i dataskyddslagstiftningen och används till exempel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i avtal om överföringen av uppgifter med den aktör som behandlar personuppgifter.

9. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt att lagra dem i det syfte som de har samlats in i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning, till exempel så länge kundavtalet varar.

10. De registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter

Rätt att kontrollera uppgifterna

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som har sparats om henne eller honom i personregistret och att få en kopia av uppgifterna. I begäran om granskning ska den registrerade ange tillräcklig information för att man ska kunna söka efter uppgifter. Begäran om granskning görs personligen genom en skriftlig, undertecknad begäran till den personuppgiftsansvariga till ovannämnda adress. Identiteten kontrolleras på personen som lämnar in begäran om granskning.
Begäran om granskning ska lämnas in med den färdiga blanketten som finns på följande adress: https://www.vismasignforms.com/form/2ec106c8-b723-41de-b24d-8eb9de7fb635. För att fylla i blanketten behöver man en personlig nätbankskod, som används för att bekräfta identiteten.
Svaret på begäran om granskning skickas per post eller e-post till personen som lämnat in begäran.

Rätt till korrigering av uppgifter

Tempore ansvarar i den mån det är möjligt för kvaliteten på de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvariga korrigerar, raderar eller kompletterar felaktiga eller bristfälliga personuppgifter på eget initiativ eller på den registrerades begäran.

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att Tempore begränsar behandlingen till exempel om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att kräva radering av uppgifter eller invända mot behandlingen av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att dennes personuppgifter raderas, om till exempel uppgifterna inte längre behöver behandlas, eller att invända mot att de behandlas om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse. Den registrerade har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring genom att meddela detta via e-post till adressen tietosuoja@tempore.fi

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade kan lämna in ett klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen.

11. Ändringar i dataskyddspraxisen

Tempore kan göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning och relaterad information. Tempore rekommenderar att de registrerade regelbundet läser denna dataskyddspraxis för att få information om eventuella ändringar i den.