Dataskyddsbeskrivning för rekryteringar 

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (nedan Tempore)
FO-nummer: 2217411–6
Adress: Palokunnankatu 26, vån. 3, 13100 HÄMEENLINNA
E-post: tietosuoja@tempore.fi

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs den dataskyddspraxis som tillämpas på Tempores egna rekryteringar.

Den innehåller till exempel information om syftet med behandlingen av de uppgifter som sparas och de arbetssökandes rättigheter i fråga om de lagrade personuppgifterna. Endast de av Tempores arbetstagare som behöver tillgång till personuppgifter och måste behandla dem på grund av sina arbetsuppgifter, får tillgång till uppgifterna. De är förbundna av sekretess gällande uppgifterna. Om det uppstår frågor om dataskyddet lämnas ytterligare upplysningar av dataskyddsombudet som anges i denna beskrivning.

2. Person som sköter registerärenden, dataskyddsombud

Nimi: Susanna Seppänen
Sähköpostiosoite: tietosuoja@tempore.fi

3. Registrets namn

Personregister över Tempores egna arbetssökande.

4. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera arbetsansökningar, fatta beslut om valet av kandidat och kontakta den arbetssökande. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är arbetsgivarens berättigade intresse när ansökningarna tas emot och hanteras.

Personuppgifterna samlas in från den arbetssökande själv. Personuppgifterna behövs till urvalsförfarandet och för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med det. Om en arbetssökande vägrar att lämna ut uppgifter anses personen återkalla sin arbetsansökan.

5. Registrets datainnehåll

I registret behandlas följande uppgifter:
Namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, personbeteckning, utbildningar, arbetserfarenhet, allmänna tillstånd och färdigheter samt eventuella uppgifter som den sökande själv lämnar i bilagor.

6. Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper

Personuppgifter lämnas inte ut till andra parter. Personuppgifter lämnas ut till myndigheter i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter och förpliktigar till.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

En del av de tjänster som den personuppgiftsansvariga använder och som rör behandling av personuppgifter kan drivas av aktörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid överföringen av uppgifter tillämpas i så fall kraven i dataskyddslagstiftningen och används till exempel Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler i avtal om överföringen av uppgifter med den aktör som behandlar personuppgifter.

8. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge som urvalsförfarandet pågår. Om den sökande inte blir vald till uppgiften, lagras de i två år från det att beslutet har fattats. Närmare upplysningar om hur länge personuppgifterna lagras lämnas av ovannämnda dataskyddsombud.

9. Den arbetssökandes rättigheter vid behandlingen av personuppgifter

Rätt att granska uppgifter

Den arbetssökande har rätt att granska vilka uppgifter som har sparats om henne eller honom i personregistret och att få en kopia av uppgifterna. Svaret på begäran om granskning skickas per post eller e-post till personen som lämnat in begäran.

Rätt till korrigering av uppgifter

Tempore ansvarar i den mån det är möjligt för kvaliteten på de personuppgifter som behandlas. Tempore korrigerar, raderar eller kompletterar felaktiga eller bristfälliga personuppgifter på eget initiativ eller på den arbetssökande begäran. Den arbetssökande ansvarar dock själv för att basuppgifterna är korrekta. Den arbetssökande ansvarar också för att meddela eventuella ändringar i de lämnade uppgifterna. För att rätta sina uppgifter rekommenderas den arbetssökande att ta kontakt med kontaktpersonen/dataskyddsombudet som anges i denna dataskyddsbeskrivning.

Rätt att begränsa behandlingen

Den arbetssökande har rätt att kräva att Tempore begränsar behandlingen till exempel om den arbetssökande bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att kräva radering av uppgifter eller invända mot behandlingen av uppgifter

Den arbetssökande kan kräva att få alla sina lämnade uppgifter raderade, om han eller hon vill återkalla sin arbetsansökan innan beslut om valet av kandidat fattas. Den arbetssökande har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.
Invändningen förutsätter dock en särskild personlig situation, som kan diskuteras närmare med dataskyddsombudet.
Begäran om radering av registeruppgifter ska göras med blanketten på följande länk: https://www.vismasignforms.com/form/513739da-9095-43cd-a43c-52ec9f7431ca. Underteckning av blanketten kräver stark autentisering för att de personuppgiftsansvariga ska kunna vara säkra på identiteten hos personen som gör begäran.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den arbetssökande kan lämna in ett klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen.

10. Ändringar i dataskyddspraxisen

Tempore kan göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning och relaterad information. Tempore rekommenderar att de arbetssökande regelbundet läser denna dataskyddspraxis för att få information om eventuella ändringar i den.