Tietosuojaseloste työnhakijalle

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy
Y-tunnus: 2217411–6
Osoite: Palokunnankatu 26, 3.krs 13100 HÄMEENLINNA
Sähköpostiosoite: tietosuoja@tempore.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n kulloinkin omassa rekrytoinnissaan noudattama tietosuojakäytäntö.

Tässä kerrotaan esimerkiksi tallennettavien tietojen käsittelyn tarkoitus ja työnhakijoiden oikeudet tallennettuihin henkilötietoihin nähden. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat pääsyn ja mahdollisuuden käsitellä tietoja työtehtäviensä perusteella. He ovat sitoutuneet tietojen salassapitoon. Mikäli ilmenee kysyttävää liittyen tietosuojaan, tähän selosteeseen merkitty tietosuojavastaava antaa lisätietoja.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö, tietosuojavastaava

Nimi: Susanna Seppänen
Sähköpostiosoite: tietosuoja@tempore.fi


3. Rekisterin nimi

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n omia työnhakijoita koskeva henkilörekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työhakemuksien käsittely, valintapäätöksen tekeminen ja yhteydenpito työnhakijaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työnantajalle kuuluva oikeutettu etu hakemuksia vastaanotettaessa ja käsiteltäessä.

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään. Henkilötietoja tarvitaan valintamenettelyä varten ja jotta työnantaja voi hoitaa siihen liittyviä velvollisuuksia. Työnhakijan kieltäytyessä tietoja antamasta hänen katsotaan peruuttavan työhakemuksensa.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus, opinnot, työkokemus, yleiset luvat ja taidot, lisäksi mahdollisia hakijan itse antamia tietoja liitetiedostoissa.


6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevanlainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopanunionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan
tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja esimerkiksi käytetään Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.


8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin valintamenettely kestää ja mikäli hakijaa ei ole tehtävään valittu, kaksi vuotta siitä, kun päätös on tehty. Tarkempaa tietoa henkilötietojen säilyttämisajasta saa yllämainitulta tietosuojavastaavalta.


9. Työnhakijan oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse tai sähköpostitse.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai työnhakijan vaatimuksesta. Työnhakija on kuitenkin itse vastuussa antamiensa perustietojen oikeellisuudesta. Työnhakijan vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Tietojensa korjaamiseksi työnhakijaa suositellaan ottavan yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön/tietosuojavastaavaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Työnhakijalla on oikeus siihen, että Tempore Henkilöstöpalvelut Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Työnhakija voi vaatia kaikkien antamiensa tietojen poistamista, mikäli haluaa perua työhakemuksensa ennen valintapäätöksen tekemistä. Työnhakijalla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta, josta voi keskustella tarkemmin tietosuojavastaavan kanssa.

Rekisteritietojen poistamispyyntö tulee tehdä oheisesta linkistä aukeavalla lomakkeella https://www.vismasignforms.com/form/513739da-9095-43cd-a43c-52ec9f7431ca. Lomakkeen allekirjoittaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, jotta rekisterinpitäjät voivat olla varmoja pyytäjän
henkilöllisyydestä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Työnhakija voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.


10. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tempore Henkilöstöpalvelut Oy suosittelee, että työnhakijat käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.