Jaa artikkeli

Työaikalain muutos 1.1.2020 alkaen

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020 ja kumoaa 1996 työaikalain. Työaikalaki tuo toimialallemme muutoksia vuorokausilepoon, yötyöhön sekä varallaoloon.

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020 ja kumoaa 1996 työaikalain. Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää 1.1.2020 voimaantulevien muutosten vaikutusta Sarastia Rekryn ja Onviren työntekijöihin ja tilaaja-asiakkaisiin. Tiedotamme myös lakimuutoksesta palvelualustamme ilmoitustaulun ja uutiskirjeiden kautta. Lisäksi päivitämme kirjallisen perehdytysmateriaalin soveltuvin osin.

Tilaajan tulee tilauksissaan huomioida 1.1.2020 alkaen uuden työaikalain mukaiset määräykset ja muutokset myös palvelualustalle ennen 1.1.2020 tehtyihin, mutta lain voimaan tulon jälkeen jatkuviin tilauksiin. Tilaajan tulee tallentaa tilaukset avoimina ennen työtehtävän alkamista, koska tilaaja ei voi nähdä työntekijän jo sopimia muita työtehtäviä eikä arvioida lainmukaisuutta. Sovittaessa työtehtävästä suoraan työntekijän kanssa aiheutuu riski, että työntekijälle muodostuu esimerkiksi lain vastainen yövuorojen peräkkäinen määrä tai vuorokausilevon alitus.

Vuorokausilepo

Uuden lain mukaan vuorokausilepo on lähtökohtaisesti 11 h kaikissa työaikamuodoissa. Vuorokausilepo voi jaksotyössä olla tilapäisesti 9 tuntia, jos siihen on työn järjestelyihin liittyviä syitä. Lyhentäminen ei saa olla säännönmukaista. Jos työntekijän vuorokausilepoa on lyhennetty työviikon tai -jakson aikana jonkin vuorokauden ajalta alle 11 tuntiin, annetaan korvaava lepoaika seuraavan vuorokausilevon yhteydessä, viimeistään kuitenkin 14 vuorokauden aikana.

Keikkatyöntekijän pitää huomioida ottaessaan keikkatöitä, että 11 tunnin vuorokausilepo toteutuu – myös tilanteissa, joissa peräkkäiset työt tehdään eri työyksiköissä.

Yötyö

Vuoden alusta yötyötä voidaan teettää tilapäisesti kaikissa työaikamuodoissa. Yövuorojen enimmäismäärää on uudessa laissa vähennetty. Yövuoroja saa jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä teettää peräkkäin enintään 5, minkä jälkeen on annettava keskeytymätön 24 tunnin vapaa-aika. Tämän lisäksi saa poikkeuksellisesti teettää 2 yövuoroa työntekijän kutakin kertaa varten antamalla suostumuksella lisä- tai ylityönä.

Keikkatyöntekijän pitää huomioida ottaessaan keikkatöitä, että yövuoroja voi tehdä vain 5 peräkkäin – myös tilanteissa, joissa peräkkäiset työt tehdään eri työyksiköissä.

Sarastia Rekryn tai Onviren työntekijä voi tehdä varauksen tai kiinnittyä tekstiviestillä jatkossa viiteen peräkkäiseen yövuoroon. Kuudennen ja seitsemännen peräkkäisen yövuoron varaamisen tai kiinnittymisen kohdalla järjestelmä huomauttaa, että uusi työaikalaki sallii vain poikkeuksellisesti ja työntekijän suostumuksella nämä vuorot. Työntekijän suostumukseksi katsotaan työtehtävään kiinnittyminen tai vuoron varaaminen. Tämän enempää peräkkäisiä yövuoroja ei ole mahdollista tehdä. Kiinnittyminen tullaan estämään järjestelmässä teknisesti järjestelmämuutoksen jälkeen.

Varallaolo

Kun varallaolosta sovitaan, varallaolokorvauksen määrän tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon muiden ehtojen on oltava työntekijän tiedossa uutta sopimusta tehtäessä. Tämä tulee voimaan 1.1.2020 alkaen, jos varallaolosta sovitaan.

Sijaistilaaja tilausta tallentaessaan ilmoittaa työtehtävän sisältämän varallaolon tuntimäärän ja korvausprosentin. Jos tilaus sijoittuu sellaiselle ajankohdalle, jolle ei ole suunniteltu vielä työvuoroja, on esimiehen vastuulla sopia varallaolon ajankohdan ja määrän suuruudesta ennen työsuhteen alkamista.

Jos tarjottu työtehtävä sisältää varallaoloa, siitä kerrotaan työtarjouksen Lisätietoja-kentässä. Kun keikkatyöntekijä vastaanottaa työtehtävän, hän samalla hyväksyy varallaolon ja sen ehdot.

Ohjeistamme tarvittaessa lisää lain soveltamisen täsmentyessä.

 

Miten uusi laki vaikuttaa keikkatyöntekijöihin?

 

Miten uusi laki vaikuttaa keikkatyöntekijöiden tilaamiseen?

 

Miten uusi laki vaikuttaa työvuorosuunnitteluun?